Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020

Níže naleznete prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády z 12. března, která od 14.00 hodin vyhlásila nouzový stav:


Drazí věřící,
v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.
Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.
Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.
Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.
Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.
 Žehnáme Vám i Vašim blízkým!
Jménem biskupů České biskupské konference
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

12. března 2020

Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob

Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob

Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob:
Publikováno: 10. 3. 2020 14:00

Bratři a sestry,
ministr zdravotnictví dnes vydal v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 mimořádné opatření, kterým se kromě jiného zakazují s účinností ode dne 10. března 2020 od 18 hodin akce, včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 100 osob. Opatření se dotýká nejen bohoslužeb, ale i dalších jednorázových akcí jako jsou poutě, svatby, pohřby a další. Toto mimořádné opatření je třeba ve smyslu našeho prohlášení ze dne 6. března 2020 respektovat.
Z opatření vyplývá, že shromáždění do 100 osob se omezení netýká. V případě bohoslužeb spojených s přikázáním slavit den Páně nebo sváteční den je možné bohoslužby rozdělit tak, aby na žádné z nich nebylo více než 100 osob.
Věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté splnit také poslechem televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na nových komunikačních prostředcích, a svátečním slavením dne Páně.
Doporučujeme dbát na hygienické návyky a být tak ohleduplní ke svým bližním.
Modleme se za všechny nemocné, buďme připraveni pomoci těm, kdo ji potřebují, nyní například tak, že pomůžeme s hlídáním dětí, které nemohou kvůli karanténě do škol, a jejichž rodiče musí jít do zaměstnání. Nakonec nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy.
10. března 2020
Biskupové Čech a Moravy

Pozvánka na zahradní slavnost 2020

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Neboť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby svět byl jeho prostřednictvím spasen.
(Jan 3.16-17)

Chagall
Chagall
Všichni farníci, farnice a jejich nejbližší jsou srdečně zváni ke strávení společného odpoledne a večera v rámci

farní zahradní slavnosti,

jež se uskuteční v neděli 7. června 2020,
tradičně na zahradě
U (již neexistující) vysoké jedle (Hix),
od 12:00.

Na zahradu se přesuneme společně po skončení ranní mše svaté, jež bude "výjimečně" začínat později, v 10:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích.
Chagall
Základní pohoštění (chlazené pivo, víno a voda) a oběd budou zajištěny organisátory (a zaplaceny farníky formou dobrovolného příspěvku). Dobrovolné příspěvky formou nestandardního pohoštění (nealkoholické nápoje a jídlo) jsou vítány.

Pro další informace kontaktujte Davida Krejčiříka, nejlépe e-mailem:
David.Krejcirik(zavináč)fjfi.cvut.cz,
ve výjimečných případech na telefonu: 315695267.

Zápis ze setkání PRF Neratovice


Zápis ze setkání PRF Neratovice
16. 2. 2020

·               Přítomní - členové PRF: Peter Kováč, Jakub Habart, Jiří Vrba, Petr Semerád, Jarmila Trhoňová, Dana Vrbová, Marek Cúth, Marian Cúth, Pavel Hora (Marie Matochová , Šárka Trhoňová nepřítomni omluveni)

·               Vyhodnocení minulého setkání PRF
- farní knihovna: vzniká, je zatím zkatalogizováno cca 2500 knížek, zatím není možné si knihy půjčit
- farní kronika: stále hledáme ochotného farníka
- kniha přání: slibovaná propagace neproběhla, Jakub Habart se pokusí cca jednou za 1-2 měsíce zajistit připomenutí knihy u ohlášek
- kázání pro děti: bude zařazováno vždy třetí neděli v měsíci, bude určeno pro děti cca prvního stupně ZŠ (pomyslná hranice je první svaté příjmání)
- zbytek plánovaných akcí z minulého setkání proběhl podle plánu

·               Postní doba:
-       na popeleční středu (26.2.) bude mše v Lobkovicích od 17:00
-       kreativní aktivita na postní dobu: bude, připravují ji Maruška a Marta
-       křížová cesta: proběhne 14.3. od 09:00, vyrážet se bude z ulice Kojetická (od rehabilitace), bude se zakončovat mší v Kojeticích
-       postní duchovní obnova: proběhne 28.3. od 09:00 v Kojeticích, přednášku bude mít Ing. Mgr. Robert Benno Štěpánek (jáhen z Kralupské farnosti)
-       možnost svátosti smíření v postní době: při duchovní obnově a křížové cestě, bude vyvinuta snaha o zajištění dalších možnosti

·               Arcidiecézní setkání mládeže: proběhne 4.4., Dana Vrbová se pokusí akci propagovat mezi mládeží

·               mše na slavnost svatého Josefa: bude 18.3. u sv. Vojtěcha od 18:00

·               pouť rodin: proběhne 30.5. v Jablonném v Podještědí, zvažujeme účast naší farnosti

·               farní den: proběhne 7.6., podobně jako vloni bude cca 14 dní předem v kostela ohlášena možnost na farní den přispět, Jakub Habart se pokusí zjistit možnost nákupu plastových kelímků z tvrdého plastu určených pro farní akce

·               konec školního roku: dne 10.6. proběhne mše k zakončení školního roku (ukončení výuky náboženství)

·               koordinátor technické údržby kostela:  otec Peter ohlásí, že hledáme člověka zodpovědného za technické záležitosti okolo kostela (tzv. “údržbáře jednotlivých kostelů”)

·               modlitby chval v rodinách: probíhají, bude na ně upozorněno – bere si na starost Dana Vrbová

·               kurzy Alfa: uvažujeme o možnosti organizace kurzů Alfa v naší farnosti, pokud známe hledající lidi z našeho okolí/možné organizátory, kontaktujeme otce Petera

·               nový kostel a pastorační centrum:
-       otec Peter jedná s arcibiskupstvím ohledně možné podpory, pokud se po jednání s arcibiskupstvím vyskytnou důležité skutečnosti bude svoláno mimořádné setkání pastorační a ekonomické rady. Podrobnosti rádi sdělí členové pastorační rady osobně.
-       v seznamu potencionálních velkých dárců je v současnosti cca 110-115 lidí, proběhlo cca 8 schůzek

·               Termín příštího setkání PRF: je stanoven na 20.9. od 18:30

Pozvánka na výlet pro mladší děti

Zveme děti cca 4-7 let (cca školka a první třída) na farní výlet.

kdy: v sobotu 22.2., sraz 7:45 na zastávce autobusu Neratovice, Dům Kultury (odjezd 8:04 autobusem 348, návrat 16:18 na stejné místo) 

co se tam bude dělat:  půjdeme do Pražské ZOO, téma výletu bude "Biblické putování pražskou ZOO".

s sebou: svačinu a oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí 

cena: pro děti, které jsou členy klubu SHM Neratovice, 100 Kč. Pro ostatní bude cena odpovídat reálným nákladům (tj. 300 Kč). Ke členství je možné se přihlásit: členský příspěvek 50 Kč / rok je možné spolu s vyplněnou a podepsanou přihláškou (přihláška je zde) odevzdat při odjezdu.

proč bereme takto malé děti?: protože naše vlastní jsou v tomto věku, takže je to pro nás přirozené; navíc, chápeme to jako přirozené pokračování naší zkušenosti s dětmi v průběhu programů pro děti o nedělních kázáních (tzv. "figurky") 

musíme dát vědět předem jestli naše dítě pojede?: nemusíte, ale usnadní nám organizaci pokud nám dáte do neděle 16.2. prostřednictvím tabulky zde

Za celý tým se těší Marek a Matouš Cúthovi se svými rodinami (kontakt: Marek 776038854 Matouš 777108583)

To je hlína


15. ročník dětské umělecké přehlídky
TO JE HLÍNA
Téma - ŽIVLY – oheň, voda, vzduch, země.

Živly jsou mocné, krásné i hrozivé. Letošní téma nabízí kreativitu s ohledem na ekologii, environmentální myšlení, vnímání živlů v základním významu nebo vztahu k současnému stavu naší planety.

Věkové kategorie: 4 -6 let, 7 - 11 let, 12 - 15 let, 16 - 19 let a kategorie pro děti a mladé se zdravotním postižením, věk nerozhoduje.
Umělecké kategorie: 1. keramika, 2. kresba, malba, kombinovaná technika - formát A4, A3 a A2, ale přijímáme i nestandartní rozměry, 3. fotografie, Formát A5 a A4, 4. autorské psaní.

Práce dodejte do neděle 9. 2. 2020 na adresu: Daniela Vrbová,
Dr. E. Beneše 1035, Neratovice. Nebo předejte při hodinách náboženství.

K danému tématu proběhne výtvarná dílna v neděli 26. 1. 2020 od 14:00 do 16:00 hod. v klubu důchodců.

Zápis z mimořádného setkání ekonomické a pastorační rady farnosti Neratovice


Zápis z mimořádného setkání ekonomické a pastorační rady farnosti Neratovice
5. 1. 2020

Přítomní 
  • členové PRF: Peter Kováč, Jiří Vrba, Petr Semerád, Dana Vrbová, Marek Cúth, Marian Cúth, Pavel Hora, Jakub Habart, Šárka Trhoňová (Marie Matochová, Jarmila Trhoňová nepřítomni omluveni)
  • členové ekonomické rady: Petr Semerád, Marek Matocha, Hana Trhoňová
  • veřejnost: Jan Kůla, Josefína Vrbová, Jan Vrba


Nastaly změny ohledně financování plánované stavby kostela a pastoračního centra. Z těch nejpodstatnějších:

12. 12. 2019 bylo farnosti arcibiskupstvím pražským sděleno, že nemůže počítat s přislíbenou přímou finanční podporou ze strany arcibiskupství určenou na stavební práce nového kostela a pastoračního centra. Nicméně, projekt má dále podporu arcibiskupství.

Celková cena uvažovaného projektu kostela a pastoračního centra se nyní odhaduje na 100 mil (původní odhad byl 60 mil).

Ekonomická a pastorační rada bere na vědomí, že farnost má k prodeji pozemky a majetky v ceně o maximální výši 40 mil Kč.

Ekonomická a pastorační rada doporučuje, aby otec Peter zahájil jednání s architektem o možných změnách v projektu.

Víkendovka v Seči 22.-24.11.2019

Víkendovka v Seči

Víkendovka se mi moc líbila. První den se mi nejvíce líbil příjezd. Druhý den se mi nejvíce líbily hry: vyplňování profilu SUPERHRDINA, zachránění Země pomocí superschopností. Poslední den byla krásná snídaně. Hodně jsem se najedl.

Damián

Mně se líbilo, jak jsme hráli Bang a já jsem byla šerif a vyhrála jsem. A líbilo se mi ještě, jak mi pomohla Míša se dostat k tlačítku, jehož zmáčknutí odvrátilo pád meteoritu.

Zdíša

Je 22. 11. 2019 15:36 a speciální komando superhrdinů z utajeného města ve středních Čechách vyráží na tajnou misi pro odolné do ještě tajnějšího města někde úplně jinde. Do úzkého výběru se dostali pouze ti nejodolnější z nejodolnějších a mávající příbuzní mohou jen doufat, že zpět se vrátí vcelku živí a zdraví. Úkol je jasný: je nutné odvrátit pád meteoritu, který jinak nevratně poškodí naši planetu (a pokud k němu dojde, bude nic netušícím mávajícím příbuzným úplně jedno, jestli zpáteční vlak bude či nebude mít zpoždění).
Naštěstí mají naší superhrdinové superschopnosti (např. kousání či vtip, který se štíp) a také fanoušky, kteří jim dodávají odvahu a sílu vykonat nebezpečnou misi. Mezi úkoly patří například: memorování, plížení, obelstění stráží, boj a mnohé další. Mezi náročnými úkoly si naše komando krátí čas hrou v karty Bang a vyráběním náramků (co kdyby se těch Vánoc přeci jen dožili).
Nakonec se ukáže, že výběr superhrdinů se osvědčil a zmáčknutí tajného tlačítka skutečně pád meteoritu odvrátí. Všichni si oddechnou a vracejí se s hodinovým zpožděním za příbuznými, kteří vůbec netuší, jak důležitý úkol mají naši agenti za sebou a že se také již vůbec setkat nemuseli, a proto si lámou hlavu s tak nedůležitými záležitostmi, jako jsou opožděná večeře či propadlé lístky do kina. Jen superhrdinové ovšem vědí, co je pro přežití opravdu podstatné…
Ze vzpomínek dvou tajných agentů Bumbáce a Anny Pylové zapsala mávající příbuzná

Zavzpomínat si s fotkami můžete zde.