Betlém v kostele v Hostíni u Vojkovic


Zastavte se
24.12.2017 od 8:30 - 15:00
v kostele Panny Marie Nanebevzaté
v Hostíni u Vojkovic.

Bude zde za branou vystaven Betlém místního kostela k nahlédnutí. Bude také možnost odnést si do svých domovů Betlémské světlo, které již tradičně do České republiky vozí skauti.
Světlo si můžete odnést do svých vlastních lamp a nebo si přinést svíčku ve sklenici. Sami si pomocí špejle zapálíte od Betlémského světla.Srdečně zveme též na mši svatou se zpěvem koled 24.12. v 22:00 hodin v kostele P. Marie Nanebevzaté v Hostíni u Vojkovic

Vánoce 2017

Seznam Vánočních bohoslužeb 2017:
Všechny bohoslužby jsou přidány do kalendáře.

 • 23.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
  • Dům Kněžny Emmy – Neratovice 16:30
 • 24.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
  • Sv. Vojtěch – Neratovice 8:00
  • Nanebevzetí P. Marie – Lobkovice 9:30
 • 24.12. VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ (Štědrý večer)
  • Nanebevzetí Panny Marie – Hostín u Vojkovic 22:00
 • 25.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ (1. svátek vánoční)
  • Nanebevzetí P. Marie – Lobkovice 0:00 (půlnoční)
  • Sv. Vojtěch – Neratovice 8:00
  • Nanebevzetí P. Marie – Lobkovice 9:30
 • 26.12. SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA (2. svátek vánoční)
  • Sv. Vojtěch – Neratovice 8:00
 • 27.12. SVÁTEK SVATÉHO JANA EVANGELISTY
  • Sv. Vojtěch - Neratovice 18:00 (s žehnáním vína)
 • 28.12. SVÁTEK SVATÝCH BETLÉMSKÝCH DĚTÍ
  • Sv. Jakub – Libiš 18:00
 • 29.12. 5. DEN VÁNOČNÍ
  • Sv. Vojtěch – Neratovice 18:00
 • 30.12. 6. DEN VÁNOČNÍ
  • Dům Kněžny Emmy – Neratovice 16:30
 • 31.12. SVÁTEK SVATÉ RODINY (Silvestr)
  • Sv. Vojtěch – Neratovice 8:00 (s obnovou manželských slibů)
  • Nanebevzetí P. Marie – Lobkovice 9:30 (s obnovou manželských slibů)
  • Sv. Vojtěch – Neratovice 23:00 (Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku)
 • 1.1.2017 SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE (Nový rok)
  • Nanebevzetí P. Marie – Lobkovice 9:30

  Seznam kandidátů do pastorační rady farnosti Neratovice

  Seznam kandidátů do pastorační rady farnosti Neratovice
  *Hlasování proveďte zakroužkováním pořadových čísel 5 kandidátů:

  Na základě podaných návrhů za účelem konání voleb do pastorační rady farnosti Neratovice (§ 7 písm. c/ stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské) byli navrženi tito kandidáti:


  1.     Benešová Marie
  2.     Benešová Veronika
  3.     Cúth Marián
  4.     Cúth Marek
  5.     Cúth Matouš
  6.     Habart Jakub
  7.     Hladík Antonín
  8.     Hora Pavel
  9.     Košťálová Ludmila
  10.  Krejčiřík David
  11.  Matocha Marek
  12.  Matochová Marie
  13.  Mytínová Valerie
  14.  Patolánová Marta
  15.  Semerád Petr
  16.  Semerádová Marta
  17.  Trhoňová Hana
  18.  Trhoňová Jarmila
  19.  Trhoňová Lenka
  20.  Vojtová Anna
  21.  Vrba Jiří
  22.  Vrbová Daniela
  23.  Vrbová Miloslava
  24.  Zámrská Ivana Faustýna
  25.  Zámrská Jana Terezie    
  V ………………….dne………………………….
                                                                                                      

                                                                                                          ……………………………...
                                                                              P. Peter Kováč
                                                                                                                   administrátor farnosti  Datum vyvěšení: 10.12.2017
  Datum sejmutí:  * Seznam kandidátů do pastorační rady farnosti Neratovice je rovněž zveřejněn na internetových stránkách farnosti: http://www.farnostneratovice.cz, v sekci „Novinky“.
  Seznam kandidátů do pastorační rady farnosti Neratovice bude založen jako příloha protokolu o provedení voleb.


  Volby do pastorační rady farnosti Neratovice

  Volby do pastorační rady farnosti Neratovice

  Zveřejnění seznamu kandidátů (kandidátní listiny)
  Termín a místo konání voleb


  Volby do pastorační rady farnosti Neratovice se uskuteční dne 24. prosince 2017 od 8:00 do 12:00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Neratovicích a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratovicích – Lobkovicích.

  Právo volit má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti Neratovice. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

  Hlasovací lístky budou k dispozici u tiskovin v kostele sv. Vojtěcha v Neratovicích a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratovicích – Lobkovicích a rovněž volně ke stažení na internetových stránkách farnosti: http://www.farnostneratovice.cz, v sekci „Novinky“.

  Informace o úpravě hlasovacího lístku a způsobu hlasování:

  ·       volič po příchodu k volební schránce zapíše do seznamu své jméno a příjmení, rok narození a připojí podpis;

  ·       volič je povinen označit na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadových čísel 5 kandidátů; jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv;

  ·      volič vhodí upravený hlasovací lístek do volební schránky za přítomnosti člena volební komise;

  ·       voliče, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může doprovázet jiný volič, který je oprávněn být přítomen při úpravě hlasovacího lístku (nemůže jím však být člen volební komise);

  ·     volič může ze závažných (zejména zdravotních) důvodů požádat administrátora farnosti či člena volební komise o vhození hlasovacího lístku do přenosné volební schránky, a to v místě trvalého pobytu voliče, resp. na jiném vhodném místě pro voliče dostupném;   

  ·       neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, a hlasovací lístky, které jsou přetržené a u nichž je vybráno více než 5 kandidátů. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.
  V případě dotazů kontaktujte administrátora farnosti nebo členy komise:

  Administrátor farnosti:

  P. Peter Kováč, tel. 736 185 154, email: farnostneratovice@centrum.cz

  Členové komise:

  Veronika Benešová, tel.: 728 467 893; email: veronikabene@seznam.cz
  Ivana Zámrská, tel.: 604 995 402; email: ivazamrska@seznam.cz
  Marie Matochová, tel.: 603 585 698; email: marie44@centrum.cz  V ………………….dne………………………….
                                                                                                       

                                                                                                          ……………………………...
                                                                                                                        P. Peter Kováč
                                                                                                                   administrátor farnosti  Datum vyvěšení: 10.12.2017

  Datum sejmutí:    
  * Seznam kandidátů (kandidátní listiny), termín a místo konání voleb budou zveřejněny dne 10. prosince 2017, a to prostřednictvím ústního ohlášení při bohoslužbách konaných ve farnosti, na vývěskách kostela sv. Vojtěcha v Neratovicích a kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratovicích - Lobkovicích a na internetových stránkách farnosti: http://www.farnostneratovice.cz, v sekci „Novinky“.

  Zveřejnění seznamu kandidátů (kandidátní listiny), termín a místo konání voleb do pastorační rady farnosti Neratovice bude založeno jako příloha protokolu o provedení voleb.


  Oznámení o konání voleb do pastorační rady farnosti Neratovice

  Volby do pastorační rady farnosti Neratovice
  Oznámení o konání voleb

  1. část  - podávání návrhů kandidátů
  Tato část je vyhrazena pro podávání návrhů kandidátů, z nichž bude následně sestaven seznam kandidátů (kandidátní listina).
  Navrhování kandidátů:

  • Právo navrhnout kandidáta má každý člen farnosti (katolík), který přísluší do farnosti Neratovice a je starší 15 let (dále jen „volič“). Návrh může obsahovat libovolný počet navržených kandidátů. Kandidátem může být každý katolík starší 18 let, který je ochoten plnit úkoly pastorační rady.
  • Návrh musí být učiněn na předepsaném tiskopise, který je dostupný u tiskovin v kostele sv. Vojtěcha v Neratovicích a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratovicích - Lobkovicích a rovněž je zveřejněn ke stažení na internetových stránkách farnosti: http://www.farnostneratovice.cz, v sekci „Novinky.“ 
  Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta a musí být podepsán vlastnoručním podpisem voliče. Návrh bez podpisu voliče je neplatný.

  • Návrhy lze podávat pouze písemně, a to přímo administrátorovi farnosti a členům volebním komise. Každý podaný návrh se eviduje do seznamu, do něhož se zapisují tyto údaje: jméno a příjmení voliče, rok narození, adresa trvalého pobytu, datum podání návrhu a podpis voliče. Administrátor farnosti a členové volební komise u návrhu společně posoudí, zda navržení kandidáti splňují podmínky pro právo být zvolen a vyžádají si jejich souhlas s kandidaturou.
  • Zastoupení při podávání návrhů kandidátů není přípustné. Nemůže-li volič ze závažných (zejména zdravotních důvodů) podat návrh administrátorovi farnosti či členovi volební komise, může administrátora farnosti požádat o zajištění předání návrhu v místě trvalého pobytu voliče, resp. na jiném vhodném místě pro voliče dostupném.   


  Členové volební komise ustanovení administrátorem farnosti:

  • Veronika Benešová, tel.: 728 467 893; email: veronikabene@seznam.cz
  • Ivana Zámrská, tel.: 604 995 402; email: ivazamrska@seznam.cz
  • Marie Matochová, tel.: 603 585 698; email: marie44@centrum.cz


  2. část – zveřejnění seznamu kandidátů a volby
  Tato část bude vyhrazena pro seznámení se s navrženými kandidáty a pro hlasování.

  Seznam kandidátů (kandidátní listina), termín a místo konání voleb bude zveřejněn dne 3. prosince 2017, a to prostřednictvím ústního ohlášení při bohoslužbách konaných ve farnosti, na vývěskách kostela sv. Vojtěcha v Neratovicích a kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratovicích - Lobkovicích a na internetových stránkách farnosti: http://www.farnostneratovice.cz, v sekci „Novinky“.

  V případě dotazů kontaktujte administrátora farnosti nebo členy komise:

  Administrátor farnosti:

  P. Peter Kováč, tel. 736 185 154, email: farnostneratovice@centrum.cz

  Členové komise:

  Veronika Benešová, tel.: 728 467 893; email: veronikabene@seznam.cz
  Ivana Zámrská, tel.: 604 995 402; email: ivazamrska@seznam.cz
  Marie Matochová, tel.: 603 585 698; email: marie44@centrum.cz  V ………………….dne………………………….
                                                                                                       

                                                                                                          ……………………………...
                                                                              P. Peter Kováč
                                                                                                                   administrátor farnosti


  Datum vyvěšení: 19.11.2017

  Datum sejmutí:

  *Oznámení o konání voleb je rovněž zveřejněno na internetových stránkách farnosti: http://www.farnostneratovice.cz, v sekci „Novinky“.

  Oznámení o konání voleb do pastorační rady farnosti Neratovice bude založeno jako příloha protokolu o provedení voleb.

  Odkazy:

  Výet pro mládež po Praze II 18.11.2017

  V sobotu 18.11.2017 jsme pořádali orientační hru po Praze, kde měli její účastníci podle mapy (papírové) najít několik míst a tím nasbírat body a pokusit se hru vyhrát. Cílem nebylo pouze nasbírat nejvíce bodů a vyhrát, ale také poznat krásy a zákoutí Prahy. Na to, jaká hra byla a co z tohoto dne bylo nejlepší, jsem se zeptal pár účastníků.

  Rozhovor
  Já: Marti, co tě lákalo nebo přimělo k tomu, že jsi na tenhle výlet jela?
  Martinka: Asi hlavně ty lidi, kteří tam jeli a ta hra mě minule bavila, takže jsem se na ní těšila. A prostě protože to byl farní výlet a ty já mám ráda.

  Já: Káťo, jaké místo, které jste během hry prošli, se ti nejvíce líbilo?
  Káťa: Stavovské divadlo

  Já: Joško, jaká část hry se ti nejvíce líbila?
  Joška: Nejvíc se mi líbil oběd, mexická polévka s nachoskama. Taky jsme se tam potkali s druhou skupinu a mohli jsme si ještě s Tínou, Maruškou a dětmi pokecat.

  Já: Lukáši, co jsi říkal na netradiční pojetí víkendovkového obědu?
  Lukáš: Nápad s obědem v hospodě mi přijde fajn. Jen mi pak další hodinu hořelo v puse, ale jinak fajn.

  Já: Honzo, jaké místo, které jste prošli, bylo nejhezčí? Které jsi třeba neznal nebo tě nějaké překvapilo či pobavilo?
  Honza: Nejvíc mě pobavili Míšiny nové boty na koši u Betlémské kaple. Nejvíc mě překvapila Nejužší pražská ulička a nejvíc se mi líbily vchodové dveře s hodinami, které byli na jednom domu U Salvátora.

  Všem dotázaným děkuji za odpověď a těším se na příští setkání.
  Jakub Habart

  Fotky zde.

  Pozvánka na Mikulášsko-předvánoční večírek

  Milí přátelé

  Tradiční Mikulášsko-předvánoční večírek pro děti z náboženství a Studny bude ve středu 6.12.2017. Začínáme v 16:30 v tělocvičně GFP v Neratovicích. Předpokládaný konec je okolo 18:00. Jako každý rok si s sebou nezapomeňte přezůvky, dárek druhému pro radost a dobrou náladu.
  Těší se na Vás nejen katecheti
  Akci pořádá SHM KLUB NERATOVICE ve spolupráci s Římskokatolickou farností Neratovice

  Pozvánka na Adventní víkendovku

  Milé děti!

  Zveme Vás již tradičně na adventní předvánoční víkendovku!
  Tentokrát se bude konat na novém místě, a to v salesiánském středisku v Plzni.

  Kdy:         8.-10.12.2017
  Kam:        Do Plzně
  Odjezd:    V 15:30 z neratovického nádraží (doražte alespoň 15 min předem)
  Příjezd:    V 14:30 na neratovické nádraží
  Program: Ten nemůžeme prozradit, ale můžete se těšit, že se dozvíte tajemství....
  Cena:       350,- za prvního sourozence, 300,- za každého dalšího 
  (Snažíme se držet náklady na akci co nejníže, přesto přistupujeme ke zdražení účastnického poplatku, což je dáno rostoucími náklad na akci - ty jsou u této víkendovky na úrovni 550 Kč/os. Vaše případné přeplatky pomohou udržet nižší cenu víkendovek i do budoucna.)

  Nezapomeňte se přihlásit do konce listopadu! Pak už to nebude možné!

  Těšíme se na Vás!

  Tina, Šárka, Jirka, Kuba (telefon pro případné dotazy: 601 556 505)
  Akci pořádá SHM KLUB NERATOVICE

  Víkend pro děcka z nábka v Harasově 9.9. - 10.9. 2017

  Sešli jsme se v Neratovicích na nádraží. Když jsme přijeli na zastávku Lhotky u Mělníka, vyšli jsme. Šli jsme docela dlouho, až jsme došli na skautskou základnu. Byla tam strašná zima. K obědu jsme si dali buřty. Po chvíli jsme odcházeli na mši. Během cesty jsme procházeli kolem Židovského hřbitova a Dana nám říkala, proč dávají na hroby kameny. Mše byla krásná.

  Večer jsme si povídali o mši a potom jsme šli spát. Celé ráno pršelo, takže jsme nemohli jít na delší procházku. Tak jsme šli alespoň na oběd Ke Grobiánovi. Potom jsme šli na základnu a vzali jsme si batohy a šli jsme na nádraží. Tam jsme chvíli čekali a potom jsme jeli domů. Byl to super víkend.

  Káťa Trhoňová