Výroční zpráva Římskokatolické farnosti Neratovice za rok 2019

 Výroční zpráva Římskokatolické farnosti Neratovice za rok 2019

 

Farnost Neratovice neznamená jen samotné město Neratovice, ale zaujímá rozlohu 14 obcí (Dřínov, Hostín u Vojkovic, Chlumín, Kojetice, Libiš, Neratovice, Obříství, Předboj, Újezdec, Úžice-Netřeba, Vojkovice, Zálezlice, Zlonín). Což je zhruba 26 070 obyvatel (k 1. 1. 2019 dle dat ČSÚ), kteří mají na tomto území přihlášené trvalé bydliště. Dle posledního sčítání lidu z roku 2011 se v této oblasti hlásí k víře cca 10 % lidí – to by při tomto počtu obyvatel odpovídalo 2 607 osob.

Dle sčítání aktivních účastníků bohoslužeb ze dne 6. 10. 2019 se nedělních bohoslužeb účastní cca 220 osob. V roce 2019 proběhlo 18 křtů, 7 svateb, 23 pohřbů. Biřmování přijalo 8 osob a 1. sv. přijímání  prvokomunikantů.

Farnost také pořádá velké množství aktivit, obzvláště pro děti a mladé. Věříme totiž, že vzdělávání a výchova dětí a mládeže mají velký smysl pro budoucnost. Mladé také velmi podporujeme v tom, aby sami připravovali program pro druhé, učí se tím totiž zodpovědnosti, vzájemné ohleduplnosti, pomoci a respektu. Tím farnost přispívá k podpoře zralé občanské společnosti, sociální vnímavosti a prevence kriminality.

Za účelem pořádání akcí pro děti a mládež jsme v roce 2013 založili SHM Klub Neratovice, z.s.  Statistika za rok 2019 je následující:

 

 Salesiánské hnutí mládeže – klub Neratovice

2019

Počet členů

98

Počet účastníků pravidelných akcí*

96

Počet účastníků jednorázových akcí*

341

Počet účastníků všech akcí*

437

Počet jedinečných účastníků pravidelných akcí

75

Počet jedinečných účastníků jednorázových akcí

126

Počet jedinečných účastníků všech akcí

145

Součet odpracovaných hodin dobrovolníky

2510,5

*1 osoba může být započtena vícekrát, pokud se účastní více akcí

V roce 2019 se jednalo o následující akce pořádané farností a SHM Klub Neratovice:

Pravidelné schůzky

       Výuka náboženství (5 věkových skupin)

       Zkouška dětského sboru

       Zkouška mládežnické kapely

       Modlitba chval v rodinách

       Setkávání mládeže

       Setkání u Studny (setkání matek na mateřské dovolené s dětmi doplněné Modlitbami matek)

       Večery chval

Nepravidelné opakující se aktivity

       Zkouška dospělého sboru

       Výlety s dětmi (6 jednodenních výletů a akcí a 4 víkendové pobyty)

       Výlety s mládeží

       Organizační schůzky mládežnických vedoucích (přípravy na tábory, výlety a další akce)

       Odpoledne deskových her

       Tvořivá odpoledne (3 akce)

Každoroční aktivity

       Farní tábor

       Farní Art tábor

       Mikulášská besídka

       Společenský večer s tancem

       Karneval

       Zahradní slavnost

       Zájezd na festival SHM

       Slavnostní ukončení školního roku

       Horský pobyt (letos ve švýcarských Alpách a i pro rodiny s dětmi)

V roce 2019 byl rovněž jeden z mladých farníků – Jan Vrba – na roční dobrovolné službě v Bulharsku v rámci salesiánského programu Cagliero.    

 

          

Finanční zpráva farnosti za rok 2019

 

NÁKLADY

1 457 290,47

Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (bohoslužebný materiál, materiál na opravy kostelů a far, opravy kostelů a far, náklady na reprezentaci, spotřeba energií na farách a v kostelech)

808 632,14

Osobní náklady celkem (mzdy)

16 200,00

Daně a poplatky celkem (daň z nemovitostí, správní poplatky)

116 491,00

Ostatní náklady celkem (odeslané sbírky)

257 113,73

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek celkem   

250 683,60

Daň z příjmů celkem      

8 170,00

 

 

VÝNOSY

1 467 223,72

Provozní dotace celkem (dotace z MK na opravu zdi NPM Lobkovice)

185 000,00

Přijaté příspěvky celkem (dary)

128 691,00

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

888 794,81

Ostatní výnosy celkem    (sbírky)

264 737,91

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

 

9 933,25

 

 

V roce 2019 bylo uhrazeno 50 % výdajů souvisejících s výstavbou sítí resp. přípojek ČEZ. V roce 2020 bylo uhrazeno zbývajících 50 %.         

 

Finanční zpráva týkající se projektu výstavby nového kostela za rok 2019

Dary na stavbu nového kostela i výdaje se stavbou kostela spojené se dle platných zákonů ČR neúčtují na náklady a výnosy, ale do nedokončeného hmotného majetku, tudíž nejsou obsaženy v tabulce výše.  

Dary na stavbu kostela v roce 2019 byly v celkové výši 322 600 Kč.

Příspěvek Arcibiskupství pražského v roce 2019 na projekt nového kostela činil 2 000 000 Kč.

 

Výdaje spojené se stavbou kostela v roce 2019 byly v celkové výši 2 548 430 Kč.

CELKEM

2 548 430

projektová dokumentace

2 178 000

připojení sítí a inženýrská činnost

336 830

správní poplatky

22 100

konzultace

11 500

 

Vyšší výdaje se uskuteční v roce 2020, kdy probíhá budování přípojek (elektrická, voda, plyn) a počítá se rovněž již se započetím stavby.

Žádné komentáře :

Okomentovat