Přítomní: Peter Kováč, Marie Matochová, Jiří Vrba, Petr Semerád, Pavel Hora, Jarmila Trhoňová, Dana Vrbová, Jakub Habart, Marek Cúth, Marian Cúth (Šárka Trhoňová nepřítomna ze zdravotních důvodů)
   Vznesen návrh posunutí mše v Lobkovicích z 9:30 na 10:00
Návrh nenašel podporu, stávající čas je vyhovující.
   mše v Domu Kněžny Emmy zůstane zatím zachována na neděli od 17:00h.
    ministrantské oblečení
Marie Matochová si bere na starost (případně požádá o pomoc a spolupráci někoho dalšího) zajištění kontroly, praní a údržby ministrantského oblečení. Pokud bude třeba, může se ministrantské oblečení dokoupit – bude-li potřeba, zakoupí se větší skříň do sakristie v Lobkovicích, tuto záležitost si bere na starost Peter Kováč.
   Podpořit mládeže naší farnosti k účasti na diecézním setkání mládeže v sobotu před květnou nedělí
– koordinovat jednotlivé akce ve farnosti a tím podle možností pomoct diecézním akcím účastí naší mládeže.
   Malá účast farníků na liturgických slavnostech v průběhu roka – mimo neděle.
Zdá se jako potřebné více zdůraznit důležitost liturgických slavností, jež připadnou na jiný den než neděli, kdy účast církev doporučuje přikázáním (1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovávat pracovní klid). Obnovit toto podvědomí. Podpoříme připomenutím na webové stránky farnosti – krátké pozvání na liturgické slavnosti. Vánoční a velikonoční změny bohoslužeb vytisknout k odnesení domů.
   9. 9. 2018 v 19:00 na faře v Kojeticích proběhne setkání katechetů a osob angažovaných v akcích farnosti, které dají dohromady seznam větších akcí farnosti v nadcházejícím pololetí.
– tento seznam akcí bude následně umístěn na webových stránkách farnosti a na vývěskách před kostelem.
 
   stavba nového kostela
                  byla podepsána smlouva schválena AP s p.arch. Z. Fránkem na odbornou studii výstavby nového kostela v Neratovicích. Následně proběhne 6. června setkání na stavebním odboru AP, kde by mohlo být schváleno vyhotovení stavební dokumentace.
Připravíme setkání s architektem a seznámíme zájemce z farnosti s projektem (nejlépe nějaký všední den od 19:00 v termínu 10.6. – 23.6.). Současně se ustanoví nová pracovní skupina k propagaci a zajištěni dalších aktivit, založeni transparentního účtu, fundraising…
                  existuje skupina lidí, kteří se scházejí a probírají zíležitosti okolo stavby nového kostela. Členové tohoto týmu jsou: Peter Kováč, Marian Cúth, Jarmila Trhoňová, Marek Matocha, Jan Kůla, Dana Vrbová, Petr Mýtina
   postní almužna
– vybralo se cca 10 700,-Kč. Z vybraných prostředků se pomůže 17 letému chlapci, který by po vážném úrazu potřeboval nové zuby. Koordinaci má na starosti D.Vrbová.
   Farní den a biřmování
– bude spojeno, proběhne 17. 6. 2018
    Krátka reflexe na téma silné a slabé stránky farnosti
                   slabé stránky: zapojení novokřtěnců a nových lidí do života farnosti, zájem o lidi, rozdělení farnosti na dvě skupiny Vojtěch/Lobkovice, chybí věková skupina svobodné mládeže 19-25, akce pro ministranty, nedostatek akcí pro rodiny (chybí víkendy rodin), setkávání pro seniory, nedostatečná informovanost mimo farní web, nedostatek malých personálních společenství, přestal se organizovat bazar, nedostatek informací o některých akcích farnosti na nástěnkach před kostelem, nedostatek akcí pro sociálně slabé, návštěva nemocných, potřeba vlastní dobrovolnické činnosti v rámci charitního působení farnosti
                  silné stránky: ochota farníků spolupracovat a nést odpovědnost za mnohé aktivity a činnosti v rámci života farnosti, rodinná atmosféra,
Jednotlivé návrhy a témata budou dále promyšlena a budeme hledat konkretní realizaci projektů.
   Noc kostelů
  bude se letos konat 25. 5. 2018 jednotlivý program bude prezentován, otevřeny budou tyto kostely:
  kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích (M. Cúth)
  kostel u sv. Vojtěcha  (D. Vrbová)
  kostel v Libiši sv. Jakuba (Z.Koubek)
  kostel Kojetice (A. Švanczar)
   Termín příštího setkání PRF
– je stanoven na 23. 9. 2018 od 19:00
Zapsal Marek Cúth, upravil P. Kováč dne 24.4. Kojetice