Volby do pastorační rady farnosti Neratovice
Zveřejnění seznamu kandidátů (kandidátní listiny)
Termín a místo konání voleb
Volby do pastorační rady farnosti Neratovice se uskuteční dne 24. prosince 2017 od 8:00 do 12:00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Neratovicích a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratovicích – Lobkovicích.
Právo volit má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti Neratovice. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Hlasovací lístky budou k dispozici u tiskovin v kostele sv. Vojtěcha v Neratovicích a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratovicích – Lobkovicích a rovněž volně ke stažení na internetových stránkách farnosti: http://www.farnostneratovice.cz, v sekci „Novinky“.
Informace o úpravě hlasovacího lístku a způsobu hlasování:
·       volič po příchodu k volební schránce zapíše do seznamu své jméno a příjmení, rok narození a připojí podpis;
·       volič je povinen označit na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadových čísel 5 kandidátů; jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv;
·      volič vhodí upravený hlasovací lístek do volební schránky za přítomnosti člena volební komise;
·       voliče, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může doprovázet jiný volič, který je oprávněn být přítomen při úpravě hlasovacího lístku (nemůže jím však být člen volební komise);
·     volič může ze závažných (zejména zdravotních) důvodů požádat administrátora farnosti či člena volební komise o vhození hlasovacího lístku do přenosné volební schránky, a to v místě trvalého pobytu voliče, resp. na jiném vhodném místě pro voliče dostupném;   
·       neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, a hlasovací lístky, které jsou přetržené a u nichž je vybráno více než 5 kandidátů. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.
V případě dotazů kontaktujte administrátora farnosti nebo členy komise:
Administrátor farnosti:
P. Peter Kováč, tel. 736 185 154, email: farnostneratovice@centrum.cz
Členové komise:
Veronika Benešová, tel.: 728 467 893; email: veronikabene@seznam.cz
Ivana Zámrská, tel.: 604 995 402; email: ivazamrska@seznam.cz
Marie Matochová, tel.: 603 585 698; email: marie44@centrum.cz
V ………………….dne………………………….
                                                                                                     
                                                                                                        ………………………………
                                                                                                                      P. Peter Kováč
                                                                                                                 administrátor farnosti


Datum vyvěšení: 10.12.2017
Datum sejmutí:
  
* Seznam kandidátů (kandidátní listiny), termín a místo konání voleb budou zveřejněny dne 10. prosince 2017, a to prostřednictvím ústního ohlášení při bohoslužbách konaných ve farnosti, na vývěskách kostela sv. Vojtěcha v Neratovicích a kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratovicích – Lobkovicích a na internetových stránkách farnosti: http://www.farnostneratovice.cz, v sekci „Novinky“.
Zveřejnění seznamu kandidátů (kandidátní listiny), termín a místo konání voleb do pastorační rady farnosti Neratovice bude založeno jako příloha protokolu o provedení voleb.