Oznámení o konání voleb do pastorační rady farnosti Neratovice

Volby do pastorační rady farnosti Neratovice
Oznámení o konání voleb

1. část  - podávání návrhů kandidátů
Tato část je vyhrazena pro podávání návrhů kandidátů, z nichž bude následně sestaven seznam kandidátů (kandidátní listina).
Navrhování kandidátů:

  • Právo navrhnout kandidáta má každý člen farnosti (katolík), který přísluší do farnosti Neratovice a je starší 15 let (dále jen „volič“). Návrh může obsahovat libovolný počet navržených kandidátů. Kandidátem může být každý katolík starší 18 let, který je ochoten plnit úkoly pastorační rady.
  • Návrh musí být učiněn na předepsaném tiskopise, který je dostupný u tiskovin v kostele sv. Vojtěcha v Neratovicích a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratovicích - Lobkovicích a rovněž je zveřejněn ke stažení na internetových stránkách farnosti: http://www.farnostneratovice.cz, v sekci „Novinky.“ 
Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta a musí být podepsán vlastnoručním podpisem voliče. Návrh bez podpisu voliče je neplatný.

  • Návrhy lze podávat pouze písemně, a to přímo administrátorovi farnosti a členům volebním komise. Každý podaný návrh se eviduje do seznamu, do něhož se zapisují tyto údaje: jméno a příjmení voliče, rok narození, adresa trvalého pobytu, datum podání návrhu a podpis voliče. Administrátor farnosti a členové volební komise u návrhu společně posoudí, zda navržení kandidáti splňují podmínky pro právo být zvolen a vyžádají si jejich souhlas s kandidaturou.
  • Zastoupení při podávání návrhů kandidátů není přípustné. Nemůže-li volič ze závažných (zejména zdravotních důvodů) podat návrh administrátorovi farnosti či členovi volební komise, může administrátora farnosti požádat o zajištění předání návrhu v místě trvalého pobytu voliče, resp. na jiném vhodném místě pro voliče dostupném.   


Členové volební komise ustanovení administrátorem farnosti:

  • Veronika Benešová, tel.: 728 467 893; email: veronikabene@seznam.cz
  • Ivana Zámrská, tel.: 604 995 402; email: ivazamrska@seznam.cz
  • Marie Matochová, tel.: 603 585 698; email: marie44@centrum.cz


2. část – zveřejnění seznamu kandidátů a volby
Tato část bude vyhrazena pro seznámení se s navrženými kandidáty a pro hlasování.

Seznam kandidátů (kandidátní listina), termín a místo konání voleb bude zveřejněn dne 3. prosince 2017, a to prostřednictvím ústního ohlášení při bohoslužbách konaných ve farnosti, na vývěskách kostela sv. Vojtěcha v Neratovicích a kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratovicích - Lobkovicích a na internetových stránkách farnosti: http://www.farnostneratovice.cz, v sekci „Novinky“.

V případě dotazů kontaktujte administrátora farnosti nebo členy komise:

Administrátor farnosti:

P. Peter Kováč, tel. 736 185 154, email: farnostneratovice@centrum.cz

Členové komise:

Veronika Benešová, tel.: 728 467 893; email: veronikabene@seznam.cz
Ivana Zámrská, tel.: 604 995 402; email: ivazamrska@seznam.cz
Marie Matochová, tel.: 603 585 698; email: marie44@centrum.czV ………………….dne………………………….
                                                                                                     

                                                                                                        ……………………………...
                                                                            P. Peter Kováč
                                                                                                                 administrátor farnosti


Datum vyvěšení: 19.11.2017

Datum sejmutí:

*Oznámení o konání voleb je rovněž zveřejněno na internetových stránkách farnosti: http://www.farnostneratovice.cz, v sekci „Novinky“.

Oznámení o konání voleb do pastorační rady farnosti Neratovice bude založeno jako příloha protokolu o provedení voleb.

Odkazy:

Žádné komentáře :

Okomentovat